آیا ننگریسته ای که پروردگارت چگونه سایه را (از غروب تا طلوع خورشید )گسترانیده است؟و اگر خدا می خواست آن (سایه )را (همواره به رغم طلوع خورشید )ساکن می گردانید ولی ما خورشید را دلیلی بر (شناخت )آن (سایه )قرار دادیم (زیرا اگر خورشید نمی بود سایه شناخته نمی شد هر چیز را به ضد آن باید شناخت ۴۵سپس (با طلوع خورشید )آن (گستره ی سایه )را آهسته و به تدریج به سوی خود باز می گیریم ۴۶ و او کسی است که شب را برای شما لباس و پوشش و خواب را مایه ی آرامش وآسایش (بدن به سبب فراغت از کار )و روز را زمان برخاستن (برای تلاش و کوشش جهت رزق و روزی )قرار داد ۴۷