(مشرکان می گویند )اگر که ما بر آن (یعنی پرستش خدایان )مقاومت و ایستادگی نمی کردیم نزدیک بود که ما را گمراه کند و ما را از خدایانمان منحرف سازد (الله تعالی در جواب می فرماید هنگامی که (در آخرت عذاب را (به عیان )می بینند خواهند دانست که چه کسی راه خطا رفته و گمراه ترین است .(آیا آنان یا موْمنان ؟۴۲ به من بگو آیا کسی که هوا و آرزوی خود را معبود خویش گردانیده است تو می توانی بر او وکیل باشی (و او را از پیروی هوای نفس حفاظت کنی ؟هرگز ۴۳ آیا می پنداری که بیشتر آنان (آن گونه که باید )می شنوند یا تعقل می کنند ؟آنان مانند حیوان هاهستند و بلکه گمراه ترند ۴۴