و قطعا (کفار مکه )بر شهری که باران بلا(ی سنگ)بر آنان باریده شده گذر کرده اند (و آن قوم لوط بودند که به سبب فعل زشت لواطت هلاک شدند )آیا (درسفرخود به سوی شام نشانه ها و آثار بر جای مانده از آن را )ندیده اند (تا از آن پند گیرند؟ البته که دیده اند )ولی به روز بعث و نشر امید نداشتند (از این رو متنبه نشدند و ایمان را نپذیرفتنند ۴۰و چون تو را ببینند جز این نیست که تو را به ریشخند می گیرند (ومی گویند آیا این کسی است که خداوند (مدعی است که )او را به عنوان رسول برگزیده است ؟(وبدین گونه رسالت او را حقیر شمرده و رد می کنند ۴۱