و (یاد کن )عاد (قوم هود )و ثمود (قوم صالح )و اصحاب رس (رس:اسم چاهی است که قومی اطراف آن ساکن بوده اند و آن چاه تمام اهالی آن محل را با منزل شان بلعیده است )و بسیاری از امت های دیگر را که در این فواصل (بین عاد و رس )می زیسته اند (هلاک ساخته ایم )۳۸ما برای هر یک از آنان (جهت اقامه ی حجت و دلیل )مثل ها زدیم و (هشدارها دادیم به گونه ای که هیچ امتی را هلاک نساختیم مگر این که قبلا آنان را بیم دادیم و آگاه ساختیم و چون ایمالن نیاوردند و رسولان ما را تکذیب نمودند )همه ی آنان را به سختی هلاک ونابود کردیم ۳۹