پس گفتیم :شما دو نفر (موسی وهارون )به سوی قومی بروید که آیات ما را تکذیب کرده اند (و آنان قبطیان و فرعونیان بودند َپس به سوی آنان با رسالت الهی خود رفتند اما آنان موسی و هارون را انکار نمودند )پس ما آنان را به شدید ترین وجه نابود ساختیم ۳۶و (یاد کن )قوم نوح را آن گاه که (با تکذیب نوح )پیامبران خدا را (جملگی )تکذیب کردند (زیرا تکذیب یک پیامبر به منزله ی تکذیب تمام پیامبران است چرا که همه ی پیامبران در رسالت خود بر توحید و خدا پرستی یکی هستند )و ما ایشان را غرق ساختیم و آنان را برای مرمان (ی که بعد از آنان می آیند )نشانه و عبرتی قرار دادیم و برای ستمکاران (کافران )(در آخرت )عذابی دردناک مهیا ساخته ایم ۳۷