و (کافران )هیچ مثلی (و شبهه ای )برای تو (جهت باطل جلوه داده رسالت )نمی آورند مگر این که ما حق را (در دفع شبهات آنان )و نیکو ترین تفسیر را برای تو بیان می داریم ۳۳کسانی که به رو در افتاده به سوی جهنم رانده و محشور می شوند آنان بدترین جایگاه (که جهنم است )و گمراه ترین راه را (که طریق کفر است )دارا می باشند ۳۴و ما به موسی کتاب (تورات)عطا کردیم و برادرش هارون را به عنوان وزیر و یاری دهنده ی او قرار دادیم ۳۵