و روزی که آسمان با ابری (سفید )از هم می شکافد و فرشتگان (در آن روز که قیامت است از آن آسمان پاره پاره شده )فرو فرستاده شوند ۲۵ در آن روز ملک حقیقی از آن خداوند مهربان است (هیچ شریکی برای او نخواهد بود)و روزی است که برای کافران (بر خلاف موْمنان )بسی دشوار می نماید ۲۶