روزی (قیامت )که فرشتگان را می بینند در آن روز برای کافران و بزه کاران هیچ بشارت ومژده ای نیست می گویند:پناه وامان (و به این وسیله از ترس فرشتگان پناه می جویند ۲۲الله تعالی می فرماید:و ما به سوی آن چه از اعمال آنان که انجام داده اند (ودر آن خشنودی خدا را قصد نداشته اند )می رویم پس تمام آن (اعمال آنان )را چون گرد و غباری پراکنده و نابود می سازیم (چراکه هر عملی ولو خوب باشد در صورتی که خشنودی خدا و ایمان به او در آن نباشد باطل و فاقد ارزش است و در آخرت بهایی به آن داده نمی شود ۲۳و در آن روز (قیامت )جایگاه و استراحت گاه بهشتیان (از کافران در دنیا )بهتر و نیکو تر است ۲۴