و کسانی که به دیدار ما (در آخرت )امید ندارند (و مخالف روز بعثت و رستاخیزند )می گویند:چرا فرشتگانی به سوی ما نازل نشده اند (تا پیامبرانی برای ما باشند ؟)یا چرا پروردگارمان را نمی بینیم (تا به ما خبر دهد که محمد رسول او ست ؟الله تعالی می فرمایدقطعا آنان در شان ومنزلت خود تکبر ورزیدند و طغیان کردند (و خود را بزرگ پنداشتند و از حد خود بسی فراتر رفتند و ادعای رویت خداوند را در دنیا داشتند ۲۱