و ما پیش از تو هیچ پیامبری نفرستاده ایم مگر که آنان نیز (مانند انسان های معمولی )غذا می خوردند و در بازار ها (جهت بر طرف کردن نیاز های روزمره ی خود )راه می رفتند و ما برخی از شما را وسیله آزمودن برخی دیگر قرار دادیم (و سالم وبیمار وشریف وضعیف و توانگر و فقیر را در مقابل هم قرار دادیم به گونه ای که گروه دوم همواره می گویند :چرا ما مثل گروه اول نبودیم ؟این ها آزمونی بیش نیست )آیا شکیبایی می ورزید ؟(استفهام است برای امر بدین معنی که قطعا باید بر این بلایا و آزمون ها صبر پیشه کنید چرا که )پروردگار تو (بر همه چیز )بینا و آگاه است (و صابران و بی قراران را می بیند و برنده گان آزمون خود را پاداش می دهد