وآن گاه که آنان را دست و پابسته به مکانی تنگ ازآن دوزخ بیفکنند (در حالی که دست هایشان به گردن هایشان با غل وزنجیر بسته شده است )در آن جا نابودی خود را به فریاد می خوانند ۱۳ (پس به ایشان گفته می شود در این روز نه یک بار نابودی خود را به فریاد خوانید بلکه بارها و بارها و فراوان (ناله وفریاد سر دهید و)مرگ خود را آرزو کنید (تا بلکه از عذاب رهایی یابید اما هرگز چنین نخواهد شد و جاودان در آن خواهید ماند ۱۴بگو:آیا این (موارد مذکور از آتش جهنم )بهتر است یا بهشت جاودانی که به پرهیزکاران وعده داده شده که (در علم خدا )برای آنان (پرهیز کاران )پاداش و باز گشت گاه است ۱۵