با سلام

آیا زن وقتی از شوهرش متنفر میشود میتواند از او جدا شود؟