با سلام
زمین میدان محشر چگونه است و در کجا قرار دارد؟