ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی بن ما در سال ۸۰هجری در کوفه به دنیا آمد ودرسال ۱۵۰در بغداد در گذشت وی ازحماد بن ابی سلیمان اشعری فقیه کوفی به مدت ۱۸سال فقه وحدیث

راآموخت وازمحضر ابراهیم نخعی ُعلقمه بن قیس شعبی هم برای آموختن فقه بهره مندشد ابوحنیفه هیچگاه بدون تحقیق وتفحص حدیثی را نمی پذیرفت وبه اندازه ای در این زمینه دقت می کرد که جای هیچ نوع شک وشبهه را باقی نمی گذاشت می گوید اگر حدیثی از پیامبر به ما برسد آن را به کارمی بندیم واگر از صحابه باشد درپذیرفتن آن مختاریم واگراز تابعین باشد باآن مقابله می کنیم ابوحنیفه از تابعین است زیرا عصر صحابه را درک کرده است وبا تمام وجود کوشیده است که از حریم قرآن وسنت دفاع کند و اصل قیاس ُاستحسان ُوعرف را به خدمت کتاب سنت به کار گیرد اقتباس از کتاب امامان اهل سنت تالیف فریدون سپری ص ۲۱