روایت شده که اسامه بن زید رضی الله عنه مردی را هنگام جنگ به لا اله الا الله اقرار کرده بود کشت َو رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم او را به بد ترین وجهی مورد سرزنش قرار داد وفرمود :آیا بعد از اینکه گفت لا اله الا الله او را کشتی ؟اسامه گفت :از ترس شمشیر آن را گفت .رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:مگر تو قلب او را شکافتی ؟در بعضی روایات چنیت آمده است :در روز قیامت در برابر لا اله الا الله چه خواهی گفت ؟وچه خواهی کرد ؟
از این رو بر اساس این دو حدیث هر انسانی با اقرار شهادتین یعنی بر زبان آوردن کلمه ی توحید و بر پای داشتن نماز وپرداختن زکات مسلمان می گردد وبه ما دستور داده شده است که به ظاهر حکم کنیم واسرار نهانی را به خدا واگذار نمایْیم
الا بحق الاسلام منظور این است که اگر شخص شهادتین بگوید ونماز به پای دارد و زکات بدهد خون ومالش در امان خواهد بود مگر اینکه او بعد از پذیرش اسلام مرتکب چنان جرمی شود که طبق قوانین وفرامین خدا باید مجازات جانی ویا مالی شود مانند:زنا کردن َکشتن ناحق مردم َراهزنی َدزدی َقصاص و...که این امور بر اثر گفتن لا اله الا الله و مسلمان شدن نیز از کیفر ومجازات قانونی وشرعی معاف وبخشیده نخواهند شد