ای کسانی که ایمان آورده اید بندگان وخدمتکاران شما وکسانی که به سن بلوغ نرسیده اند (اما به امور جنسی وعورت زنان آگاهی وشناخت دارند )در سه وقت صبح َودر نیم روز (ظهر )هنگامی که جامه های خود را بیرون می آورید (ولباس راحت وخانگی به تن می کنید وقسمتی از عورت شما آشکار می شود )وبعد از نماز عشاء(که هنگام استراحت وخواب است )این سه وقت برای شما عورت محسوب می شود اما غیر ازاین (سه وقت که مقرر شد)نه برای شما ونه برای آنان (بندگان وخدمتکاران وکودکان )هیچ تنگی ومانعی وجود ندارد که (بدون اجازه بر هم وارد شوید و)باهم معاشرت کنید ودر رفت وآمد باشید خداوند این گونه آیات(واحکام )خود را برای شما بیان می دارد (پس به اخلاق اسوه ای آراسته گردید )خداوند دانا وسنجیده کار است ۵۸و چون کودکان شما به سن بلوغ رسیدند باید در هر زمان (که بر پدر ومادر خود وارد می شوند )اجازه بگیرند همان گونه که پیشینیان آنان (که به سن بلوغ رسیده اند )اجازه گرفته اند .خداوند آیات(وقوانین )خود را این گونه برای شما بیان می دارد (تا به آداب اسلامی متخلق گردید )وخداوند دانای سنجیده کار است ۵۹ و بر زنان کهن سالی که (از حیض وعدت ماهانه باز مانده و نازا شده اند ومیل جنسی خود را از دست داده اند ودیگر )به ازدواج ندارند گناهی نیست که جامه های (رویین خویش (چون روسری و مقنعه وبالا پوش )را فرو نهند بدون این که زیور آلات خود (چون خلخال والنگو وگردنبند )را آشکار سازند واگر عفت را رعایت کنند برای ایشان بهتر است وخداوند شنوا ودانا است ۶۰