بگو :از خدا ورسول او اطاعت کنید .پس اگر (از اطاعت او)روی گردان شدید بر او (پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم )انجام کاری واجب شده که بر عهده ی اوست (وآن ابلاغ رسالت است )وبر شما نیز چیزی واجب گردیده که مکلف به انجام آن هستید و(آن اطاعت وپیروی از قانون خداست )اگر او(پیامبر)را پیروی کنید هدایت می شوید و(بدانید که )بر پیامبر وفرستاده ی خدا (عهدی )جز ابلاغ آشکار رسالت نیست (واو تنها پیام خدا را به شما می رساند ودر هدایت وگمراه بودن شما دخالتی ندارد بلکه این امر تنها در دست خداست وبس )۵۴خداوند به کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته انجام داده اند وعده می دهد که آنان را در زمین جایگزین می گرداند همان گونه که پیشینیان (از قوم بنی اسراییل )را جانشین کرد ودینی را که برای آنان پسندیده است به سودشان استوار می کند (وآن را بر تمام ادیان آشکار می سازد وبلاد اسلام را وسعت می بخشد )وخوفشان را به امنیت وآرامش بدل می سازد (خداوند وعده ی خود را محقق می گرداند وبندگان شایسته ی خود را به این قول ثنا می گوید و می فرماید :۹من را (به تنهایی )عبادت می کنند وچیزی را با من شریک قرار نمی دهند وکسی که بعد از آن (همه نعمت از جانب ایشان به او )کافر شود پس آنان از فاسقان خوهند بود ۵۵ونماز را به پای دارید وزکات بهید واز رسول خدا پیروی کنید تا بلکه مشمول رحمت (خداوند )قرار گیرید ۵۶هرگز تصور مکن که کافران عاجز کنندگان ما در زمین باشند .(یعنی این که ما نتوانیم آنان را در زمین وفات داده وبه سوی خود باز گردانیم َهر گز چنین نیست بلکه ما همه آنان را به سوی خود باز می گردانیم و)ماْوا وجایگاه آنان آتش دوزخ است و آن بدجایگاه و باز گشت گاهی است ۵۷