اما سخن موْمنان َآن گاه که به سوی خدا ورسولش فراخوانده شوند تا (پیامبر به وسیله ی قانون خدا )میان آنان داوری کند می گویند :شنیدیم واجابت کردیم و(در این حال )آنان رستگارند ۵۱ وکسی که از خدا ورسولش پیروی کند وازخدا در هراس باشد و از (مخالفت با فرامین )او پروادارد َچنین کسانی (به بهشت )ره یاب وکام یاب می شوند ۵۲ و با تاْکید بسیار بر خداوند سوگند خوردند که اگر آنان را (به سوی جهاد )دستور دهی بدون تردید بیرون خواهند آمد (ودر میان کارزار جان فشانی خواهند کرد .به ایشان )بگو :سوگند (بیهوده )مخورید اطاعتی پسندیده وشناخته شده ای است (وآن پیروی کردن از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم است واین برای شما بهتر از آن است که به دروغ سوگند بخورید )قطعا خداوند به آن چه انجام می دهید (از اطاعت به زبان ومخالفت به عمل )دانا ست ۵۳