و(منافقان )می گویند:ما به خدا ورسول او(محمد صلی الله علیه وآله وسلم )ایمان آوردیم و(از حکم آنان )پیروی نمودیم و پس از آن گروهی از ایشان (از احکام الهی وجهاد در راه او )روی می گردانند زیرا آنان موْمن نیستند (وزبان ودل های آنان یکسو و موافق نیست َبه زبان چیزهای می گویند که در دل بدان ایمان ندارند ۴۷و زمانی که به سوی خدا ورسول او فرا خوانده شوند تا (پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم طبق قانون خدا )میان آنان داوری کند ناگهان گروهی از ایشان (که از حق وعدالت واهمه دارند از آن چه به سوی آنان آمده )روی گردان می شوند ۴۸واگر حق به جانب آنان باشد فروتنانه و شتابان به سوی او می آیند ۴۹آیا در دل های ایشان بیماری (کفر )است یا (در نبوت محمد صلی الله علیه وآله وسلم )در شک هستند یا از آن هراس دارند که خدا ورسولش (در حکم )بر آنان ستم ورزند ؟(نه هرگز َخدا وپامبرش به کسی ستم روا نمی دارند )بلکه آنان خود ستمکارند (واز حق روی گردان )۵۰