و(منافقان )می گویند :ما به خدا و رسول او (محمد صلی الله علیه وآله وسلم )ایمان آوردیم و(از حکم آنان )پیروی نمودیم وپس از آن گروهی از ایشان (از احکام الهی وجهاد در راه او )روی می گردانند زیرا آنان موْمن نیستند (وزبان ودل های آنان یکسو وموافق نیست به زبان چیزهایی می گویند که در دل بدان ایمان ندارند ۴۷و زمانی که به سوی خدا ورسول او فرا خوانده شوند تا (پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم )میان آنان داوری کند َناگهان گروهی از ایشان (که از حق وعدالت واهمه دارند از آن چه به سوی آنان آمده )روی گردان می شوند ۴۸و اگر حق به جانب آنان باشد فروتنانه وشتابان به سوی او می آیند ۴۹ آیا در دل های ایشان بیماری (کفر )است یا (در نبوت محمد صلی الله علیه وآله وسلم )در شک هستند یا هراس دارند که خدا ورسولش (در حکم )بر آنان ستم ورزند ؟(نه هرگز خدا وپیامبرش به کسی ستم روا نمی دارند )بلکه آنان خود ستمکارند (واز حق روی گردان )۵۰