آیا ندانسته ای که خداوندابرها را به آرامی به سوی هم سوق می دهد وآنان را به هم متصل ساخته وبه هم پیوند می دهد وسپس آن ها را بر روی هم انباشته ومتراکم می سازد پس می بینی باران را که از لابه لای آن ها بیرون می ریزد و از آ سمان ها از کوه پیکر ها یی (ابر ها )که در آن جاست تگرگ هایی فرومی فرستد و(گزند )آن را به هر کس که بخواهد می رساند واز هر کس که بخواهد منصرف می گرداند و درخشش آن نزدیک است که چشم ها را خیره کند ونور را از دید گان برگیرد ۴۳ خداوند شب و روز را می گرداند (و به صورت متوالی یکی را جایگزین دیگری می سازد )بی کمان در این (تحولات ودگر گونی ها )پند واندرزی است برای صاحبان بینش ۴۴ وخداوند هر جنبنده وجانداری را از آبی (نطفه )آفرید که از این جنبندگان برخی (چون مار و ماهی و خزندگان بر روی شکم خود وپاره ای (چون انسان)بر روی دو پا و بعضی نیز (چون حیوانات و چهار پایان )با چهار دست وپا راه می روند .خداوند هر آنچه را که بخواهد (به هر نوع وشکل )می آفریند .قطعا خداوند بر هر چیزی توانا ست ۴۵ما آیات نشانه های روشن وآشکاری فرو فرستادیم و خداوند هر کس را که بخواهد به راه راست (دین اسلام )هدایت می کند ۴۶