یا (اعمال بد کافران )مانند تاریکی ها در عمق در یاست که موجی بالای آن موجی را فرا می گیرد واز بالای آن موج نیز موجی دیگر آن را می پوشاند وابر نیز بر این ظلمت وتاریکی می افزاید وتو در تو بر روی هم انباشته و متراکم می شوند (به گونه ی که سه تاریکی :موج اول َموج دوم وابر های متراکم وتیره آن را پوششی ساخته اند )تا جایی که چون بیننده دست را (در این تاریکی )بیرون آورد آن را به زحمت می بیند وکسی که خداوند برای او نوری (هدایت )قرار ندهد قطعا برای او نوری نخواهد بود ۴۰(ای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم) آیا ندانسته ای که همه ی کسانی که در آسمان ها وزمین هستند خدای را تسبیح می گویند وپرندگانی که (در بین آسمان وزمین )بال گستر ده اند هر یک به( نوع ونحوه ی )نماز ودعا ونیایش خود آشنا هستند (وبرابر قوانین تکوینی و تشریحی طوعا وکرها تسیح گوی خدای خود می باشند )وخداوند به آن چه انجام می دهند دانا ست ۴۲ و ملک آسمان ها وزمین (وگنجینه های باران ورزق ونباتات وغیر آن همه )از آن خداست وبازگشت نیز به سوی اوست ۴۲