مردانی که تجارت وخرید و فروش آنان را از یاد خدا و برپایی نماز ودادن زکات باز نمی دارد و از روزی می هراسند که در آن دل ها ودیدگان (از هول آن روز که قیاممت است)دگرگون ومضطرب می شوند ۳۷ تا خداوند ایشان را به بهتر از آن چه انجام داده اند پاداش دهد و از فضل خود برآن بیفزاید و خداوند هر کس را که بخواهد بدون حساب روزی می دهد (وخیلی بیش از آن چه شایسته ی اوست به او داده می شود گویی که خداوند پاداش فراوانی را انفاق می کند و آن را اصلا به شمار نمی آورد ۳۸ اعمال کافران به سان سرایی است در بیابانی هموار و بی آب وعلف که تشنه آن را آبی می پندارد وچون به آن برسد چیزی نیابد وخداو را نزد (عمل )خود می یابد که حساب او را (در دنیا )به تمام وکمال بپر دازد وخداوند سریع الحساب وزود شمار است ۳۹