خداوند نور آسمان ها وزمین است (هستی بخش و فروزنده ی خورشید وماه است )صفت نور او (در قلب )موْمن به چراغدانی می ماند که درآن چراغی است وآن چراغ در شیشه ای است که (نور در آن )به سان ستاره ای فروزنده چون در ومروارید است که (چراغ و فتیله ی آن )از روغن پر برکت زیتون که نه شرقی است ونه غربی (بلکه فاصل بین آن دو است به گونه ای که گرما وسرمای زیان آور در آن نیست )برافروخته می شود گویی که روغن آن بدون وجود آتش وتماس با آن شعله ور شده است (خداوند )نوری بر بالای نور است (ونور خدا رهنمودی است برای موْمنان ونوری را بر نور ایمان آنان می افزاید )خداوند هر کس را که بخواهد (به دین اسلام )هدایت می کند وخداوند برای مردم مثل ها می زند (تا آنان را تفهیم نموده وپند گیرند وایمان آورند )وخداوند بر هر چیزی دانا ست (واوست که مثل می زند وبه آن وقوف کامل دارد )۳۵و در خانه هایی که (متعلق به تسبیح گویی الله تعالی است)خداوند بر افراشتن ورفعت آن اجازه داده است تا در آن نامش (به یگانگی )برده شود (موْمنان )در آن (خانه ها )هر صبح وشام (نماز به پای دارند و)او را تسبیح و تقدیس کنند ۳۶