مرحله سوم :مرحله بیزاری از کفر واندیشه های آن است براستی هر گاه ایمان به خدا در دل ها استقرار یابد وباخون و رگ وقلب ها بیامیزد صاحب چنین ایمانی از هر اندیشه ای باطل ومنحرف بیزاری جسته ودروجودش چنان احساسی خوهد آفرید که با استفاده از آن می تواند حق را از باطل وایمان را از کفر باز شناسد و اندیشه های منحرف که از غرب آمده ودر شرق برافراشته شده را به آسانی از هم تشخیص دهد