آری چنین پیامبری صلی الله علیه وآله وسلم شایسته است که انسان او را از خود َفرزند َپدر َمادرَ زن َخانه َو خانواده بیشتر دوست داشته باشد ومحبتش را به خدا و رسول با عمل به اوامر وفرامین الهی وتعالیم وآموزه های روشن نبوی واحکام ودستورات به منصه ظهور رساند
قل ان کنتم تحبون الله فا تبعونی یحببکم الله ویغفر لک ذنوبکم(آل عمران /۳۱
بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیامبر پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد وگناهانتان را ببخشاید
یکی دیگر از عناصری که سبب حلاوت وشیرینی ایمان می شود اخوت وبرادری صادقانه نسبت به تمام موْمنان است و اخوت اسلامی نیز هیچ گاه خالصانه واستوار ومحکم نخواهد شد مگر اینکه به خاطر خدا ودر جهت رضایت او باشد .واین اخوت هیچ کاه خالصانه وبه خاطر خدا نخوهد بود مگر اینکه همراه با ایمان وتقوا باشد .زیرا اخوت بدون ایمان وصداقت وتقوا غیر ممکن است همچنان که خداوند می فرماید
انما الموْمنون اخوة فقط موْمنان برادران یکدیگرند
ودر رابطه به اینکه صداقت بدون تقوا ممکن نیست در سوره ی زخرف آمده است
الاخلاءیومیْذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین دوستان درآن روز دشمنان یکدیگر خوهند شد مگر پرهیز کاران
پر واضح است نفسی که بر ایمان وتقوااستوار باشد به محض برخورد با همنوع وهمانند خودنسبت به او احساس نزدیکی ومحبت نموده ودر همان لحظات اولیه شناخت ودیدار احساس صفا وصمیمیت می نماید