مرحله دوم:بعد از محبت و دوستی خداوند ضروری است انسان موْمن محبت ودوستی خود را نسبت به پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم خالصانه گرداند که این شخصیت وارسته نیز از چندین جهت شایان چنین محبتی است .
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم شایان چنین محبتی است چراکه او کامل ترین اشخاص از لغزش واشتباه است واز گناه ومعصیت معصوم می باشد .
اوشایان چنین محبتی است زیرا اطاعت از در واقع اطاعت از خداوند بوده وسنت او بعد از کلام خداوندی دومین مرجع ومنهج انسان مسلمان است .وهمچنین آن شخصیت مبارک برای کسانی که خواهان مراتب عالیه ی انسانی وخواستار به مجد وبزرگواری هستند الگو وراهنما است .
پیامبراسلام صلی الله علیه وآه وسلم لایق چنین محبتی است زیرا امانتی را که خداوند به او سپرده بود َبه بهترین ونیکوترین شیوه ادا نمود ورسالت خویش را بدون هیچ کم وکاستی ادا وامت اسلامی را در نهایت دلسوزی وشفقتت َنصیحت وپند داده است .براستی وجود مبارکش همچون نور افکنی پرنور تمام جهان را منور ساخته وبرای بشریت مایه هدایت ورحمت شد .
ادامه دارد

ن