مرحله نخست:محبت خالصانه نسبت به خدا ورسول اوست .دراین مرحله اولین چیزی که باید بدانیم آن است که چرا باید نسبت به خدا ورسول او محبت خالصانه داشته باشیم ؟در پاسخ باید گفت:زیرا خداوند از چندین جهت شایسته ی چنین محبت خالصانه است .او یگانه آفریدگار هستی ومنشاْ حیات وانسان است َتمام نعمت های نهان وآشکار بی پایانش را به انسان بخشیده َاین هستی پهناور وعظیم را به خاطر مصلت اوآفریده وآن را برایش مسخر نموده است همچنین قواعد ومقررات استوار وبرنامه اساسی را برای انسان فرستاده است تنها اوست که نیاز نیازمندان را برآورده وضرر وزیان را از بندگان دور می سازد وبندگان به او نیازمند بوده ودر حالی بر او اعتماد وتوکل دارند .
اوخالق َمالک َرازق َآفریدگار َمعبود و...است پس به این جهت باید نسبت به خدا خالصانه محبت وعشق داشت .