حضرت انس رضی الله عنه گوید :حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود :سه خصلت چنان اند که در وجود هر کس که باشند لذت وحلاوت ایمان را درک خواهد کرد .
نخست آنکه خدا وپیامبرش را از هر کس وهر چیز دیگری بیشتر دوست داشته باشد دوم آنکه محبت ودوستی واخوت وبرادری اونسبت به اشخاص تنها به خاطر خدا باشد واز هر گونه شایبه های شخصی ودنیوی پیراسته باشد وسوم آن است که از کفر وبی دینی وشرک به همان اندازه بیزار باشد ودوری نماید که داخل شدن به آتش سوزان پرهیز می کند
پیامبرصلی الله وآله وسلم در این حدیث راه وروشی را که انسان موْمن به وسیله ی آن لذت ایمان را در می یابد به ما معرفی کرده است .پس برنامه ای که انسان حلاوت ایمان را به وسیله ی آن در می یابد بنابر حدیث مذکور در سه مرحله متحقق خوهد شد
ادامه دارد