حضرت عبد الله بن عمر گوید :پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرمود :مسلمان راستین کسی است که مسلمانان از دست وزبانش ایمن باشند ومهاجر حقیقی کسی است که ازآنچه خداوند نهی نموده دوری کند
این حدیث را بخاری روایت کرده است ودر روایت مسلم چنین آمده مردی گفت ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم کدامیک از اخلاق وخصلت های شخص مسلمان بهتر وبرتر است پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود :کسی که مسلمانان از دست وزبانش در امان باشند
ذکر دست وزبان در میان سایر اعضا به خاطر این است که اذیت وآزار اغلب به وسیله ی آنها انجام می شود هر چند بااندام های دیگر نیز حرام است .بنابر این مسلمان ناسزا گوَفحاش َ غبت کننده َسخن چین َدروغ گو َفریبکار َدوروَعیبجوَ موذی َستمکار و...نیست بلکه دست او خیر است وجز خیر انجام نمی دهد
ومهاجر حقیقی طبق این حدیث کسی است که به هجرت ظاهری اکتفا نمی کند بلکه از هر چیزی که خداوند نهی فرموده دوری می گزیند از قتل َدزدی َزنا َفسق َفجور شرب خمرَبخل َاسراف َنفاق َحسادت و... دوری کند ودر بین خود وگناهان دیواری بلند کشیده وهمه اعمال وکردارش در دایره خیر است