مردان وزنان مجرد (اعم از دختر وپسر باکره یا بیوه )و غلامان وکنیزان نیکوکار وموْمن را همسر دهید اگر تهی دست باشند خداوند آنان را از فضل خویش (به وسیله ی ازدواج )توانگر می سازد .خداوند (نسبت به خلق خود )فراخ نعمت ذانا ست ۳۲وکسانی که (توان مالی وقدرت آن را )نمی یابند که ازدواج کنند (و از پرداخت مهریه ونفقه ناتوانند )باید دامن خود را (از زنا وارتکاب به آن )پاک دارند تا خداوند از فضل خویش (راهی فرا راه آنان قرار دهد )و ایشان را (از مال دنیا )بی نیاز گرداند (تا بتوانند ازدواج کنند )وکسانی از بردگان شما چون خواستار قرار داد وسند آزادی خود شدند وشما دیدید که چنین عملی به نفع آنان است (وتوان کار وپرداخت عقد قرار داد خود را دارند )باآنان عقد قرار داد (آزادی شان را)ببندید (مثلا به این عنوان که:به مدت دو ماه هرماه باید هزار دینار بپر دازید تا آزاد گردید )و(ای صاحبان وسروران )از مالی که خدا به شما ارزانی داشته به آنان بدهید (وآنان را بدان چه که ملزم شده اید کمک کنید )وکنیزان خود را که خواهان عفت وپاکدامنی هستند به زنا وگناه وادار مسازید تا بدین وسیله بهره زود گذر دنیا را بجویید (به رغم اکراه آنان را به معصیت وادارید ومانند عبدالله بن ابی که کنیز خود را جهت کسب درآمد به زنا وادار می کرد)و هر کس ایشان (کنیزان )را به اجبار وادارد (چون در عمل به این کار مجبور بوده اند )قطعا خداوند بعد از مجبور ساختن آنان (نسبت به ایشان )بسیار آمرزنده ومهربان است (وزنانی که اختیاری درآن نداشتند مجازات نمی شوند )۳۳وما به سوی شما آیاتی روشنگر ومثلی (از جنس داستان عایشه )از گذشتگان وپیشینیانشما (چون خبر شگفت انگیز یوسف و مریم )وپند و اندرزی برای پرهیز کاران فرو فرستادیم ۳۴