ای محمد صلی الله علیه وآله وسلم به مردان موْمن بگو:دیدگان خود را (از آن چه نظر کردن درآن برای آنان حلال نیست )فرو بندند وشرمگاه های خود را (از آن چه انجام آن برای آنان حلال نیست )مصون دارند .این گونه رفتار برای آنان پاک تر وزیبنده تر است .قطعا خداوند به آن چه (از از لغزش های چشم وفرج )انجام می دهند آگاه است ۳۰وبه زنان موْمن بگو:چشم های خود را فرو بندند وشرم گاه های خود را مصون دارند وزینت های خود را آشکار نسازند مگر آن قسمت ازبدن که نمایان شدن آن ها طبیعی است .وروسری های خود را بر گریبان وگردن های خود آویزان کنند وزینت های خود را نمایان نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدران شان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان هم کیش یا کنیزانشان یادنباله روان وتابعانی از مردان که میل ورغبت جنسی ندارند ونیازی به زنان احساس نمی کنند یا کودکانی که بر عورت های زنان آگاهی ووقوف ندارند وپاهای خود را بر زمین نکوبند تا آن زینت هایی که پنهان داشته اند دانسته شود وای موْمنان همگی به پیشگاه خدا توبه کنید تا بلکه رستگار شوید ۳۱