ای کسانی که ایمان آورده اید به خانه هایی غیر از خانه های خود داخل مشوید مگر این که اجازه بگیرید وبر اهل آن سلام گویید (واعلا موجودیت نمایید .پس بگویید :سلام علیکم آیا داخل شوم ؟همان گونه که در حدیث وارد است )این برای شما بهتر است (که تنها با کسب اجازه داخل خانه های دیگران گردید )باشد که متذکر شوید (وبدان عمل کنید وحقوق دیگران وحریم خصوصی را به خوبی رعایت نمایید ۲۷ واگر در آن خانه کسی را نیافتید (که شما را اجازه دهد )پس داخل مشوید تا زمانی که به شما اجازه داده شودواگر (بعد از طلب اجازه )به شما گفته شود که برگردید پس باز گردید این (برگشتن )برای شما بهتر وزیبنده تر است (از این که بر در بنشینید یا اظهار ناراحتی کنید )وخداوند به آن چه می کنید (به این که با اجازه یا بدون اجازه وارد خانه ای شوید )دانا ست (شمارا بدان مجازات می کند وپاداش می دهد) ۲۸بر شما گناهی نیست اگر به خانه های غیر مسکونی (چون اماکن متروکه یا اماکن عمومی چون کاروانسراها ومساجد وهتل ها ونظایر آن )که حق بهره مندی ازآن را دارید وبرای شما سودی در پی دارد وارد شوید وخداوند آن چه را که آشکار می سازید وآن چه را که پنهان می دارید می داند ۲۹