در روزی (قیامت )که زبان ودست ها وپاها ی آنان نسبت به آن چه می کرده اند گواهی می دهند .۲۴ در آن روز خداوند خق آنان را به تمام وکمال ادا می کند (وسزای آنان را که مستحق آنند به ایشان می دهد )و می دانند که خداوند همان حقیقت آشکار است ۲۵زنان ناپاک از آن مردان ناپاک ومردان ناپاک از آن زنان ناپاک هستند وزنان پاک سزاوار مردان پاک ومردان پاک لایق زنان پاکند (پاکان شایستگی هم نشینی با پاکان وپلیدان لایق هم نشینی با پلیدان را دارند )آنان (یعنی زنان ومردان پاکی چون عایشه وصفوان )از آن چه (ناپاک دلان تهمت زن )می گویند مبرا وبرکنارند َوبرای چنین زنان ومردان پاکی آمرزش وروزی پاک خداوند است (که در بهشت بهره ای آنان خواهد بود .عایشه به چند چیز مفتخر است :یکی بنای آفرینش او برپاکی که اگر چنین نمی بود همسر پیامبر نمی شد دوم :وعده ی آمرزش الهی سوم :روزی پاک الهی