ای کسانی که ایمان آورده اید از وسوسه های شیطان (و راه هایی که برای شما آراسته است )پیروی مکنید کسی که از وسوسه های شیطان پیروی کند (باید بداند)او به فحشا وزشتی وگناه و معصیت امر می کند واگر فضل ورحمت خدا بر شما نمی بود هیچ کس از شما (تهمت زنندگان به همسر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از این گناه به پذیرش توبه)پاک نمی شدید اما خداوند هر کس را که بخواهد (او را با پذیرش توبه )پاک می گرداند وخداوند (به آن چه گفتید )شنوا و(به آنچه قصد کردید )دانا ست ۲۱وصاحبان فضیلت وثروتمندان شما (ابوبکر صدیق و دیگر صحابه )نباید سوگند بخورند که فضل وبخشش خود را از خویشاوندان ومستمندان ومهاجران در راه خدا (به دلیل این که در قضیه افک دست داشتند )باز گیرند بلکه آنان را ببخشند وازآنان در گذرند و (از گناه آنان )چشم پوشی کنند.آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را بیامرزد ؟وخداوند (نسبت به موْمنان)بسیار آمرزنده و مهربان است .(پس ابوبکر گفت :بله من دوست دارم که خداوند بر من بیامرزد .پس فضل وبخشش خود را به مسطح مهاجر بدری باز گردانید زیرا در قضیه افک وتهمت به همسر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دست داشت .دیگران نیز بخشش خود را به این گروه تهمت زن مسترد داشتند زیرا همگی بر این کار سوگند خورده بودند که به این گروه چیزی صدقه ندهند ۲۲به یقین کسانی که به زنان پاکدامن موْمن (به خدا ورسولش )وبی خبر (از هر فاحشه ای که حتی فکر آن نیز در دل آنان خطور نکرده است )تهمت زنا می زنند در دنیا وآخرت نفرین شده وغذابی بس بزرگ پیش روی دارند ۲۳