واژه بضع عدد های بین ۳ تا۹ می باشد بضع وسبعون یعنی بین ۷۳ تا ۷۹ .در این حدیث بضع سبعون ودر حدیثی دیگر اربع وسبعون ودر برخی روایات سبعون ذکر شده است ودر واقع در میان روایات منافات وتناقضی وجود ندارد چرا که منظور از همه این روایات بیان کثرت است َنه بیان عدد مخصوص .
در محاوره وعرف عرب معمول ومتداول است که عدد سبعون (هفتاد )را بیشتر برای کثرت وفراوانی چیزی استعمال می کنند َنه برای تعیین عدد خاصی .در قرآن هم عدد هفتاد به همین معنی یعنی بیان کثرت استعمال شده است .خداوند در سوره ی توبه می فرماید
ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم
حتی اگر هفتاد بار برای آنان طلب آمرزش کنی هرگز خداوند آنان را نمی آمرزد
وبدون شک عدد هفتاد در این آیه برای تکثیر است نه برای تعداد . به عبارت دیگر مفهوم آیه این است که هر قدر برای منافقان استغفار کنی خداوند آنان را نمی بخشد درست مانند این که کسی به دیگری می گوید اگر صد بار هم اصرار کنی قبول نخواهد کرد مفهوم این سخن آن نیست که اگر یکصد ویک بار اصرار کنی می پذیرم بلکه منظور این است که مطلقا نخواهم پذیرفت
ولذا این حدیث این مطلب را می رساند که برای ایمان اعم از حقوق الله وحقوق العباد شعبه ها ومراتب مختلفی وجود دارد که تعداد آنها به هزاران خواهد رسید
ادامه دارد