خداوند شما را پند می دهد (ونهی می کند )که اگر موْمن هستید دیگر هرگز چنین کاری را تکرار مکنید ۱۷ خداوند آیات خود (در امر ونهی )را برای شما (آشکارا )بیان می دارد وخداوند (نسبت به آن چه امر می کند ونهی می کند )دانا و(در وضع احکام وقوانین خود)سنجیده کار است ۱۸بی گمان کسانی که دوست می دارند که (نسبت زنا و)فحش در میان موْمنان پراکنده شود (وبر سر زبان ها افتد)برای این گروه در دنیا (به حد قذف)ودرآخرت (به آتش جهنم )عذابی دردناک است و(این حقوق الهی است )خداوند بر بی گناهان )آگاهی دارد وشما (در مورد بهتانی که می زنید )آگاهی ندارید (وبدون علم ودانش آن را بر زبان رانده و با این عمل مهر تایید برآن می زنید ۱۹واگرفضل ورحمت خداوند بر شما نمی بود واگر مهر وعطوفت ومحبت الهی شامل حال شما نمی شد (قطعا در عقوبت وعذاب شما شتاب می گردید )۲۰