چراهنگامی که زنان ومردان موْمن آن(تهمت بزرگ )را شنیدند در میان خود گمان نیک نبردند (وبر پاکی وعفت عایشه رضی الله عنها اتفاق نکردند )ونگفتند :این بهتان آشکاری است ۱۲چرا (تهمت زنندگان )چهار گواه برای آن (اتهام )نیاوردند ؟پس چون گواهانی (برای صحت دعای خود )نیاورده اند در حکم وقانون الهی دروغگویانی بیش نیستند ۱۳و اگر (چنانچه)فضل ورحمت خدا در دنیا وآخرت شامل حال شما نمی شد َبه سبب دخالتتتان در این امر (بهتان )عذابی بس بزرگ (درآخرت)شما را فرو می گرفت ۱۴ وآن گاه که آن (اتهام بزرگ )را از زبان یکدیگر روایت می کردید (وشایعه پراکنی می نمودید )وبا دهان های خود چیزی را می گفتید که دانشی نسبت به آن نداشتید وچنین می انگاشتید که آن (تهمتی که دارید افشا می کنید )چیزی ساده وناچیز است (وگناه محسوب نمی شود )والبته نزد خدا (گناهی) بسیار بزرگ است ۱۵وچرا وقتی آن (بهتان )را شنیدید نگفتید شایسته ی ما نیست که (در چیزی که بدان دانشی نداریم )در سخن آییم سبحان الله این بهتان ودروغی بسیار بزرگ است (وهرگز در تصور نمی گنجد که فردی خود را موْمن بداند آن گاه به زن عفیفه ی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم که در قرآن به امهات الموْمنین نام برده شده است َتهمت زنا بزند ۱۶