بی گمان کسانی که این تهمت برزگ را (به عایشه رضی الله عنها مادر موْمنان )زدند گروهی از شما (موْمنان )بودند(اما ای موْمنان که از زمره ی این گروه به خطا رفته نیستید )آن را شری برای خود مپندارید بلکه درآن برای شما خیری است (وخدا شمارا به این که پاکدل ودر اعتقاد به رسول من راسخ هستید پاداش می دهد وبی گناهی عایشه وصفوان را آشکار می سازد واین خود منزلتی است برای مقام ومرتبت آنان ودر مقابل )برای هر یک از آنان (تهمت زنندگان )به سبب گناهی که مرتکب شده اند عذابی است َوآن کس از ایشان که بزرگ ترین سهم را در این اتهام به عهده دارد برای او (یعنی عبد الله بن ابی سلول که به افشای آن پرداخت و کار را در نظر مردم بزرگ جلوه داد تا مقام پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم وبه تبع آن اسلام را زیر سوْال برد )عذابی دردناک است (وآن آتش دوزخ است که در قیامت او را انتظار خواهد کشید )۱۱