با عرض احترام ! چرا در آخر سوره فاتحه آمین میگویند .