با سلام
آیا می توان در هنگام لکه بینی با همسر نزدیکی کرد؟