آیا صحیح است که رفتن خانمها به مسجد در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه منع شد؟