با سلام
اگر پیامبر شخصی را در حال انجام گناه می دیدند چگونه با وی برخورد میکردند؟