کلمه ارجاء دومعنی دارد :تاْخیر انداختن وامید دادن اطلاق این نام به معنای نخست برگروهی خاص به لیل آن است که آنها رتبه ی عمل را موخر از رتبه ی ایمان وخارج از آن می دانستند واطلاق آن به معنای دوم به این دلیل بود که آنها به گناهکاران امید بخشیده شدن می دادند چون معصیت را برای ایمان مضر نمی دانستند
اولین گروه مرجیْه در قرن اول هجری در جریان شورش برعلیه حضرت عثمان پیدا شدند که می گفتند قضاوت درباره ی حق وباطل بودن حضرت عثمان وحضرت علی را باید تاروز قیامت به تاخیر انداخت .این اعتقاد آنها در مقابل این اعتقاد خوارج نخستین است که حضرت علی وحضرت عثمان را کافر می دانستند ابن سعد می گوید الذین کانوا یرجون علیا وعثمان ولا یشهدون بایمان ولا کفر آنان کسانی بودند که قضاوت درباره ی علی وعثمان را به تاخیر می انداختند ودرباره ی ایمان وکفر آن دو حکمی نمی کردند ابن سعد الطبقات الکبری ج۶ ص۳۰۷