با سلام
در کتاب سنن ترمذی در چه زمینه هایی سخن گفته شده است؟