در خصوص اهمیت صلوات در قرآن مجید آمده است ان الله وملیْکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما به تحقیق خداوند متعال وفرشتگان اوصلوات می فرستند بر پیامبر ای مسلمانان درود بفرستید براو وسلام گویید