حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت می کند که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود ترک نماز انسان را به کفر می رساند ودر حدیثی دیگر آمده است میان کفر وایمان فرق ترک نماز است عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بین الرجل وبین الکفر تر ک الصاوة وقال بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلوة صحیح مسلم وسنن نسایی وسنن ابوداود