حضرت عبدالله بن مسعود میگوید ما به همراه حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در سفری رفتیم این در حالی بود که جوان بودیم وهیچی نداشتیم حضرت پیامبر فرمود ای جوانان ازدواج کنید چرا که آن سبب حفاظت چشم وفرج است وهر کس از شما قدرت وتوانایی ازدواج ندارد پس لازم است روزه بگیرد چراکه روزه برایش سپر است عن عبدالله بن مسعود قال خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ونحن شباب لا نقدرعلی شی فقال :یا معشر الشباب علیکم بالباءة فانه اْغض للبصر واْحصن للفرج فمن لم یسطتع منکم الباءة فعلیه بالصوم فان الصوم له وجاء ح۱۰۸۳سنن ترمذی