اوتابعی است و همعصرامام ابوحنیفه بو ده است و جز رجال حدیثی نیز بو ده