آیا انسان گمان می برد که به حال خویش رها گردد یعنی مکلف به شرایع وقوانین نشده است ؟قطعا چنین نبوده آیا نطفه ای ازمنی نبود که در رحم ریخته می شود سپس منی خون بسته ای شد پس خداوند از او انسان را آفرید واعضا و اندام او را متعادل وهماهنگ ساخته وسامان بخشید واز او دوصنف از نر وماده را قرار داد یک بار به جمع می آیند وبار دیگر از هم منفرد می گردند آیا چنین خدایی که قادر به آفرینش این گونه فرایندی است قادر به زنده کردن مردگان نیست (پیامبر فرمود بله )تفسیر جلالین عربی